bake - March 2018 - 41

2XW2I7KLV:RUOG%DNHU\2UGHU0DQDJHPHQW
,QVWDQWH&RPPHUFH
'HFUHDVHWKHODERUFRVWVRIRUGHUWDNLQJ
5HVSRQVLYHZHEVLWHGHVLJQOHWVFXVWRPHUVRUGHU
IURPODSWRSVWDEOHWVDQGVPDUWSKRQHV8VH
IHDWXUHGLWHPVWRLQFUHDVHWKHVDOHVRI\RXUEHVW
DQGPRVWSURILWDEOHLWHPV

,Q6WRUH2UGHUV
,QFUHDVHRUGHUDQGSULFLQJDFFXUDF\,PSURYH
FXVWRPHUVDWLVIDFWLRQZKLOHUHGXFLQJWKHWLPH
VSHQWFRQWDFWLQJFXVWRPHUVDQGFRUUHFWLQJ
RUGHUV

:KROHVDOH&XVWRPHU3RUWDO
5HFXUULQJRUGHUVKHOS\RXDYRLGPLVVLQJD
UHSHDWLQJRUGHU:LWKRXUZKROHVDOHSRUWDO
\RXUFXVWRPHUVFDQORJLQDQGPDQDJHWKHLU
RUGHUVWKHPVHOYHV

2UGHU1RYDLVDFORXGEDVHGRUGHULQJSODWIRUPWKDWHQDEOHVEDNHULHVWR
DFFHSWDQGPDQDJHFXVWRPRUGHUVHFRPPHUFHRUGHUVDQGZKROHVDOH
RUGHUVZLWKHDVH%XLOWXVLQJWKHODWHVWZHEWHFKQRORJLHV2UGHU1RYD
VROYHVRUGHULQJSUREOHPVXQLTXHWRWKHEDNLQJLQGXVWU\

ZZZRUGHUQRYDFRP


http://www.ordernova.com

Table of Contents for the Digital Edition of bake - March 2018

http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_07_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_06_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_05_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_04_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_07_02
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_03_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_02_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_01_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_12_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_11_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_10_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_09_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_08_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_07_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_06_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_05_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_04_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_03_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_02_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_01_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_12_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_11_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_10_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_09_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_08_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_07_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_06_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_05_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_04_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_03_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_02_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_01_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_12_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_11_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_10_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_09_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_08_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_07_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_06_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_05_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_04_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_03_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_02_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_01_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2015_12_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2015_10_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2015_09_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2015_08_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2015_07_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2015_06_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2015_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2015_04_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2015_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2015_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2015_01_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_01_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_11_02
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_07_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2013_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_01_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_01_01
http://www.nxtbookMEDIA.com